Obecné informace

Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou našich kvalifikovaných lékařů, specialistů, sester a ostatních členů zdravotnického týmu i pomocného personálu je co nejdříve a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním pomoci Vám k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty. Součástí domácího řádu je Kodex práv pacienta a Charta práv dětí schválené Centrální etickou komisí.

 1. Při vstupu do kterékoliv ambulance nemocnice předložte průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené ústní dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti proti vystavenému dokladu.

 2. Při přijetí na lůžkové oddělení odevzdejte své svršky a prádlo pracovníkům nemocnice, kteří zajistí jeho uložení v šatně. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo ústavní. Výjimkou jsou pooperační jednotky intenzivní péče a infekční pokoje, kde musíte používat výhradně ústavní prádlo. Při ukončení léčení zapůjčené prádlo i zdravotní pomůcky odevzdáte. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, nejméně jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, avšak má též povinnost udržovat je čisté. Nelehejte a nesedejte si na lůžko v civilním oblečení nebo dokonce v botách! Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu nemocnice. Respektujte třídění odpadu, odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených.

 3. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Doporučujeme Vám odevzdat částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební karty a cennosti k uložení do nemocničního trezoru v pokladně nemocnice Rakovník. V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Jedině s tímto dokladem můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případné ztráty. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si Vámi uložené předměty vyzvednout. Po ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny.

 4. Po dobu pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který určuje v rámci pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a informováni o jeho možném vývoji. Máte právo dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Upozorněte lékaře na Vámi donesené léky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání. Léky, které Vám určil Váš ošetřující lékař, užívejte přesně podle pokynů.

 5. V nemocnici pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím vedoucí sestry na oddělení nebo ambulanci. Podá Vám potřebné sociálně právní informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých, nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhne další vhodné formy následné péče.

 6. Masarykova nemocnice PRIVAMED s.r.o. je výukovým pracovištěm pro kvalifikační vzdělávání lékařů, sester a porodních asistentek. Tito studenti jsou a budou součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat.

 7. Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády a požívat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Donesené potraviny, které podléhají zkáze, se musí uchovávat v chladu v označené lednici. Obraťte se proto na personál s dotazem o uložení.

  Požívání alkoholických nápojů je zakázáno.
  Strava, pokud není určeno lékařem jinak, je podávána:

  snídaně  - od 7:30 hod.
  přesnídávka - od 9:30 hod. (může být podávána společně se snídaní u speciálních diet)
  oběd - od 11:30 hod.
  svačina - od 14:30 hod. (může být podávána společně obědem u speciálních diet)
  večeře - od 17:30 hod.
  II. večeře - ve 20:00 hod. (pouze pro speciální diety)

  Soukromou stravu můžete konzumovat za následujících podmínek:
  - zaměstnanci nemocnice nezajišťují mytí soukromého nádobí pacientů, zajistěte si okamžitý odnos tohoto nádobí
  - hotové pokrmy zkonzumujte ihned, ostatní potraviny spotřebujte do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti
  - případný ohřev či uchování pokrmů je nutno domluvit předem se službu konající sestrou (donesená strava musí být v obalu vhodném pro mikrovlnný ohřev)
  - sestry mohou kontrolovat uložené potraviny. Pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a mohou potraviny zlikvidovat

  Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety.

 8. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Neurčí-li si oddělení jinak, polední klid trvá od 12:30 hod. do 14:00 hod., noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních nemocných v pokoji užívat vlastní přenosný rozhlasový či televizní přístroj nebo mobilní telefon. V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Opuštění oddělení nahlaste vždy sloužící zdravotní sestře.

 9. Doporučené návštěvní hodiny jsou:

  DENNĚ 14:00 - 19:00 hod. Mimo tento doporučený termín lze dohodnout s ošetřujícím lékařem dle závažnosti pacientova zdravotního stavu jiné hodiny návštěv.
  Na anesteziologicko - resuscitační oddělení a jednotkách intenzivní péče, umožňujeme návštěvy maximálně dvěma osobám, s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice.
  Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

 10. Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám a v určených hodinách, stanovených s ohledem k organizaci práce na jednotlivých odděleních. Vzhledem k povinnosti nemocnice dodržovat lékařské tajemství určete včas, komu má být tato informace určena.

 11. Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Léky se vydávají pouze na tři dny, do této doby (tří dnů) od propuštění ohlaste u svého lékaře návrat z nemocnice. Jen tak si zajistíte návaznost léčby.

 12. Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, lze vystavit propustku k návštěvě domova. Propustku nelze vystavit dva dny před plánovaným propuštěním. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která může ohrožovat Vás či Vaše okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na negativní revers. Při svévolném opuštění nemocnice budeme v takovém případě informovat kompetentní orgány - Policii ČR, Krajskou hygienickou stanici a Vaší zdravotní pojišťovnu. Nemožnost propuštění na negativní revers se týká též dětí a situace, kdy si Váš zdravotní stav žádá neodkladného provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života. V případě svévolného opuštění nemocnice může být hospitalizace ukončena.

 13. Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské zvyklosti. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Stížnosti sdělujte kompetentním osobám přiměřeně jejich závažnosti a pokud možno v přátelském duchu. S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře. Ve zvláště závažném případě se můžete obrátit na primáře oddělení nebo jednatele nemocnice. S podněty nebo stížnostmi se obraťte na ošetřující personál, který Vám sdělí, jak máte dále postupovat.

 14. V Masarykově nemocnici je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s telefonem, televizorem, lednicí a vlastním sociálním zařízením. V takovém případě musíte na pobyt v nemocnici finančně přispívat. Informace o cenách za nadstandardní ubytování poskytnou jednotlivá pracoviště. Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.

 15. V prostorách nemocnice je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.

 16. V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny personálu.

Nerespektování Domácího řádu  může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.

Přejeme Vám brzké uzdravení

Tento Domácí řád Masarykovy nemocnice PRIVAMED s.r.o.
vstupuje v platnost 1. ledna 2017 a zároveň se jím ruší předchozí domácí řád

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, která se na nich účastní.

 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré správy a záznamy týkající se jeho léčby, jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytováni péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájeni neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních následcích takového rozhodnutí.

 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Tato práva pacientů byla prohlášena Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR za platná dne 25. února 1992.

 1. Děti musejí být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

 2. Děti v nemocnici musejí mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informování o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

 3. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

 4. Děti a/nebo jejich rodiče musejí mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

 5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

 6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

 7. Děti musejí mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

 8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

 9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům, a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

 10. Děti musejí mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

Pro hospitalizaci vybavte, prosím, své dítě základními hygienickými potřebami (mýdlo, papírové kapesníčky, šampon), bavlněnými ponožkami, případně županem, pyžamem. Dále věcmi, které jsou Vašemu dítěti blízké (hračka, knížky apod.). Pokud je dítě zvyklé pít doma např. minerálku či džus, můžete je k věcem přibalit. Na dětském oddělení je pitný režim zajišťován pitím čaje.

Pokud dítěti ponecháte na oddělení drahou hračku event. cennou věc (walkman, rádio, přenosné televize, videohry apod.) jsme povinni Vás upozornit, že oddělení neručí za ztrátu nebo poškození této věci.

Strava dětí je zajištěna dle věku dítěte a charakteru onemocnění příslušnou dietou. Z těchto důvodů nepřinášejte dětem zbytečně mnoho pamlsků, snad jen ovoce po dohodě se sestrou na oddělení.

Je možno přijímat spolu s dítětem i matku. O přijetí matky rozhoduje lékař, který se řídí stavem dítěte, povahou onemocnění a volnou kapacitou lůžek.

Za doprovod dítěte jsou považováni pouze rodiče a pěstouni. Netýká se prarodičů, sourozenců a ostatních doprovázejících osob. Na dobu pobytu je vhodné s sebou vzít domácí oblečení a přezůvky.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si výpisy či kopie:
 • pacient
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta
 • osoby určené pacientem, s jejichž nahlížením pacient vyslovil souhlas
 • osoby určené zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
 • osoby blízké zemřelému pacientovi
Kde můžete podat žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu či kopie?

Podat žádost můžete na ředitelství nemocnice, a to pouze osobně za současného předložení dokladu totožnosti a případných dalších potřebných dokladů (plná moc apod.).

Jaké musí mít žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů či kopií, náležitosti?

Formulář ke stažení:

Co bude následovat?

Do zdravotnické dokumentace je možné nahlížet pouze v domluveném termínu a za přítomnosti našeho pracovníka.

Pořízení kopie ze zdravotnické dokumentace Vám zajistí pracovník příslušného oddělení do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Kopie si můžete vyzvednout osobně na příslušném pracovišti po předchozí domluvě, nebo může být na základě Vaší výslovné žádosti zaslána doporučeně poštou na Vámi určenou adresu, to vše oproti úhradě nákladů na pořízení kopií, případně na jejich zaslání poštou.

Úhrada za nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisu a kopie

Nahlížení a pořizování výpisů a kopií je zpoplatněno, viz. Ceník služeb

Náklady spojené s odesláním se řídí aktuálním ceníkem poštovní služby České počty, s.p. za doporučenou zásilku.

 

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...